تعبیر خواب تشنگی

به گزارش مجله آیرخ، با تعبیر خواب تشنگی، تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن و تعبیر خواب جستجو برای آب و برطرف تشنگی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب تشنگی

سرویس سرگرمی - تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا تشنگی در رویا را احتیاج فرد به چیزی بیان می نماید. فرد رویابین طالب ارضا شدن احتیاجهای عاطفی و معنی خویش است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تشنگی

جابر مغربی گوید: تشنگی درخواب فساد است در دین.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. تشنگی در خواب تقلا و کوششی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

حضرت دانیال گوید: سیری از آب بهتر از تشنگی بود

محمدبن سیرین گوید: سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

لوک اویتنهاو می گوید: تشنگی: کوشش های بی فایده، غصه

تعبیر خواب جستجو برای آب

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می گشت همان معنی است به استثنای این که پیروز نمی شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب های ما به صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود. اگر بیماری است که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می شود و در پایان به آب می رسد و می نوشد و برطرف عطش می نماید خواب او می گوید پایان شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است.

ابن سیرین: اگر بیند به غایت تشنه است و آب نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر جهان.

تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن

ابن سیرین: اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و پایان توبه کند و مصلح و پارسا شود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و برطرف عطش کردید خواب شما می گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با برطرف تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می شوید و آن گناه را می کنید که البته خوب نیست.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب بینید که برطرف تشنگی می کنید، نشانه سعادت و خوشبختی است. اگر خواب بینید که به تشنه ای آب می دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می گیرید. اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می شوید.

منبع: setare.com
انتشار: 14 آبان 1399 بروزرسانی: 14 آبان 1399 گردآورنده: ayrokh.ir شناسه مطلب: 1410

به "تعبیر خواب تشنگی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تشنگی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید