کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟

به گزارش مجله آیرخ، نتایج یک پروژه تحقیقاتی که به سفارش کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران و توسط مرکز مطالعات شهرداری تهران اجرا شده و مجری آن دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، حکایت از ناموفق بودن سیاست های اجرایی در کنترل اپیدمی کووید-19 دارد و جزئیات تازه ای از چگونگی شیوع کرونا را در تهران نشان می دهد.

کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟

به گزارش روزنامه همشهری، این مطالعه، مربوط به 14فروردین تا 14تیر، که جزئیات شیوع ویروس و نقشه حرکت آن را در تهران آنالیز کرده، برای نخستین بار منتشر می شود و نشان می دهد که 3منطقه 4، 6 و 19 بیشترین موارد ابتلا را داشته اند. بیشترین علت ابتلای افراد به دلیل مراجعه به مراکز درمانی بوده و شایع ترین بیماری زمینه ای در افراد مورد مطالعه، بیماری های قلبی-عروقی بوده است. این مطالعه نشان داده که در دوره مورد آنالیز، میزان کشندگی بیماری در موارد بستری 12.3درصد بوده است.

این تحقیق را مرکز مطالعات شهرداری تهران به سفارش کمیته سلامت شورای شهر تهران با مشارکت گروهی از متخصصان به سرپرستی دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست، انجام داده است. براساس این مطالعه، در دوره زمانی اعلام شده، 51هزار و 548 مورد مراجعه و 48 هزار و 393 مورد پذیرش و بستری به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان های تحت پوشش 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی آنالیز شده است. همچنین اطلاعات 1122 مورد ترخیص شده که تست شان مثبت شده بود، با تماس تلفنی، جمع آوری شد.

نتایج نشان می دهد میزان کشندگی بیماری در موارد بستری 12.3درصد بوده است. از میان افراد مثبت، 50 هزار و 59 نفر، یعنی 76.2درصد، بهبود پیدا کرده و 767نفر باقی مانده تا زمان جمع آوری اطلاعات تحت درمان بودند. میانگین سنی بیماران 57.3سال و بیشترین درصد موارد فوت در گروه سنی بالای 80سال بود.

اگر نسبت بهبود یافته ها و فوت شده ها را در این داده ها محاسبه کنیم، بیشترین درصد بهبودی در گروه سنی 30 تا 40سال (89.1درصد) و 20 تا 30ساله (88.8درصد) و بیشترین درصد مرگ در بستری شدگان تست مثبت در گروه سنی بالای 80سال (28.2درصد) و گروه سنی 70 تا 80سال (18.8درصد) دیده شده است. یافته ها نشان می دهد، در نیمه اردیبهشت امسال، فرایند نزولی در سیر موارد ابتلا به بیماری رخ داده، اما با افزایش موارد ابتلا بعد از این تاریخ، تهران وارد پیک دوم اپیدمی شد. موارد رخ داده مرگ هم تقریبا از الگوی ابتلا طی زمان پیروی می کند.

به سرفه توجه کنید!

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، می گوید که قبل از این مطالعه، تحقیق دیگری از اول اسفند تا 14فروردین اجرا شده بود. بعد از آن در مطالعه جدید حرکت ویروس از 14فروردین تا 14تیر آنالیز شد.

در آنالیز دوم، برخی از داده ها تغییر کرده بود به طوری که در مطالعه قبلی، ویروس در برخی مناطق شایع تر بود که در مطالعه دوم با اطلاع رسانی اجرا شده از شیوعش کم شد.

نکته دیگری که از سوی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته این است که در بیشتر مطالعات اجرا شده در دنیا، تب شایع ترین نشانه ابتلا به بیماری است، اما در این مطالعه تعیین شد که در جمعیت مورد مطالعه، سرفه شایع ترین علامت ابتلاست. همچنین بیشترین مکان های مورد تردد بیماران قبل از ابتلا، مراکز درمانی و بیمارستانی بوده است.

براساس اعلام این عضو شورای شهر تهران، در این مطالعه فقط بیمارستان های 3 دانشگاه تهران، ایران و شهید بهشتی درنظر گرفته شده و بیمارستان های نظامی و تامین اجتماعی آنالیز نشده اند. به گفته خداکرمی، افراد مبتلا قبل از ابتلا و بعد از ابتلا، به سفر رفته اند. او می گوید با اینکه این مطالعه تا چهاردهم تیر اجرا شده، اما از نظر گروه سنی ابتلا، داده ها، با توجه به شرایط فعلی، تغییر نکرده است. البته حرکت ویروس در تهران دچار تغییراتی شده است. با این حال، منطقه 4 تهران همچنان منطقه پرخطر به شمار می رود.

بیماری های زمینه ای مبتلایان

آنالیز ها نشان داده که از 48 هزار و 393 مورد بستری زنان و مردان، شایع ترین بیماری های زمینه ای در جمعیت مورد مطالعه، بیماری های قلبی-عروقی، دیابت و سرطان ها بوده اند. دیابت، به دلیل شیوع بالاتر در جامعه، در زنان سهم بیشتری نسبت به مردان داشته است. در مورد سایر بیماری های مزمن زمینه ای، به جز آسم، تفاوت معناداری بین 2 جنس دیده نمی شود.

ادامه آنالیز ها درباره توزیع فراوانی نشانه های بالینی در 2 جنس و کل بستری شده ها که تعدادشان 48هزارو393نفر است تعیین شده است. بر اساس این اطلاعات، سرفه و دیسترس تنفسی، همین طور کاهش غلظت اکسیژن خون به زیر 93درصد، تب و بدن درد (میالژی) شایع ترین نشانه های ابتلا بودند. هیچ تفاوت معناداری بین دو جنس در علائم بالینی اولیه دیده نمی شود. سایر علائم اولیه مانند اختلالات گوارشی، خارش، کم اشت هایی هرکدام در کمتر از 1.5 درصد مبتلایان گزارش شده است.

میانگین مدت بستری؛ 6 روز

در ادامه این مطالعه، شرایط اپیدمیولوژی کووید-19 در شهر تهران، ری و شمیرانات هم از تاریخ 14فروردین 99 تا 14 تیر آنالیز شد. منابع اطلاعاتی اولیه استفاده شده در این مطالعه شامل اطلاعات ثبت شده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در سامانه MCMC بیمارستان ها و اطلاعات ثبت شده در پرتال مرکز مدیریت بیماری ها و همچنین فهرست خطی جمع آوری داده ها در معاونت بهداشتی دانشگاه ها استفاده شده است.

براساس این مطالعه، از 51هزار و 548مورد مراجعه، 48 هزار و 393 مورد مشکوک به ابتلا پذیرش شدند که از این تعداد 29 هزار و 591نفر واجد شرایط انجام تست آزمایشگاهی بودند و از میان آن ها آزمایش 16 هزار و 40 نفر منفی و آزمایش 8 هزار و 659 نفر مثبت شد.

بیشترین موارد بستری مربوط به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. در فاز2 این مطالعه، تعیین شد که نسبت فوت شدگان به بستری شده ها، 6.5درصد بوده است؛ بنابراین مطالعه، 20 هزار و 45 نفر در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بستری شدند و یک هزار و 590 نفر جانشان را از دست دادند. در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران، 13 هزار و 321 نفر بستری شدند و 623 نفر هم فوت شدند. در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم 15 هزار و27 نفر بستری شدند و 942 نفر جانشان را از دست دادند. مجموع مراجعه به این بیمارستان ها 51 هزار و 548 نفر، مجموع بستری ها 48 هزار و 393 نفر و موارد فوت 3 هزار و 155 نفر بود.

آنالیز داده های 48393بیمار بستری، در دوره زمانی موردنظر تحقیق، نشان داد که میانگین سنی آن ها 53.5سال (انحراف معیار 20.8) و افراد 60ساله بالاترین فراوانی را داشتند. تعداد مهاجران خارجی بستری در این مدت 3793 (7.8 درصد) و پاسخ تست پی سی آر 33.1درصد آن ها منفی بود.

از مجموع پذیرش شدگان 5277 (21درصد) در روز اول ترخیص و حدود 3درصد بیش از 20روز بستری داشته اند. میانگین مدت بستری 6.1روز (انحراف معیار 6.5روز) و 50درصد 4روز یا کمتر بستری شده بودند (دامنه یک تا 84 روز). برای 5.3درصد این افراد اینتوباسیون اجرا شده بود. همچنین 22.7درصد در اتاق ایزوله، 19.3درصد در بخش ویژه و بقیه در بخش های عمومی و 7.7درصد در زمان انجام مطالعه هنوز در بیمارستان بستری بودند. درمجموع 174نفر (0.4درصد) بیماران نیز باردار بودند.

مبتلایان 2هفته پیش از بیماری به کجا تردد داشتند؟

در ادامه این تحقیق، مکان های تردد بیماران، پیش از ابتلا، در شهر تهران آنالیز شده است. این آنالیز بر روی 19 هزار و 640 نفر اجرا شده است. مطالعات این بخش نشان می دهد اغلب افراد مبتلای بستری شده، در 2هفته قبل از بیماری، جابه جایی های مختلفی از محل زندگی داشته اند، به طوری که بیش از نیمی از آن ها حداقل یک بار به خارج از استان محل زندگی و در سطح کشور سفر کرده اند و حدود یک سوم در محدوده ای بیش از 200 کیلومتر به مسافرت رفته اند.

در بخش دیگری از این مطالعه، تردد بیماران 2هفته پس از ترخیص مورد توجه قرار گرفته است. 845نفر از آن ها تا حدبیشتر 2کیلومتر از محدوده منزلشان تردد داشته اند، یک هزارو244نفر، یعنی 6.3درصد، مسافت حداقل دوکیلومتری درون شهری را طی کرده اند و 17هزارو551نفر، یعنی 89.4درصد، در مسافت حداقل 2 کیلومتری برون شهری تردد داشتند.

آنچه در نقشه تردد این بیماران تعیین است، بیشترین میزان رفت وآمد آن ها به مناطق مرکزی شهر تهران است. بیشترین سفر ها در راستا های بین شهری محور های هراز، قزوین و رشت، راستا های منتهی به شرق مازندران و کرمانشاه و در جنوب؛ استان های قم، اراک و ملایر، همینطور در محور چالوس، گیلان، زنجان و اردبیل اجرا شده است. در محدوده شعاعی کمتر، به جز کرج، راستا شرقی تهران که احتمالا بیشترین ویلا های تفریحی تهرانی ها در آنجا قرار دارند، فراوانی بیشتری را نشان می دهد. البته این سفر ها فقط مربوط به تردد افراد بیمار مقیم در تهران است و تردد های افراد ساکن در مناطق مقصد به تهران را شامل نمی شود.

مردان با تحصیلات کمتر و متاهل؛ بیشترین مبتلایان

در این بخش، یافته های 1122نفر از کسانی که تست مثبت پی سی آر داشته، ساکن یکی از مناطق 22گانه تهران بزرگ بوده و در فاصله زمانی 14فروردین تا 14تیر امسال در یکی از بیمارستان های مستقر در تهران بزرگ بستری بوده اند ارائه می شود. میانگین سنی این افراد 57.0سال با انحراف معیار 18.1 (دامنه 1تا 96) بود. به طورکلی 90.1درصد کسانی که از بیمارستان ترخیص شده اند با حداقل یک نفر تماس نزدیک داشته اند که 31.9درصد آن ها بیمار شده اند.

میانگین افراد مبتلا در خانواده، بعد از ترخیص فرد، 1.8نفر بوده است. برای تحلیل عمیق تر این یافته ها لازم است توزیع کل جمعیت مواجهه یافته را داشت تا میزان های مربوطه را به دست آورد، ولی همین نسبت ها نشان دهنده بالاتر بودن فراوانی نسبی مردان، افراد دارای تحصیلات کمتر، متاهلان و افرادی است که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده اند.

براساس اطلاعات جمع آوری شده در بخش دیگری از مطالعه، روی 592مرد و 530زن، تعیین شد که 39.5درصد بی سواد یا تحصیلات به اندازه ابتدایی، 12.5درصد سیکل و راهنمایی، 23.4درصد دیپلم، 2.9درصد فوق دیپلم، 14.7درصد لیسانس، 4.5درصد فوق لیسانس و 2.5درصد دکتری داشته اند. 78.7درصد متاهل، 6.9درصد مجرد و 14.4درصد از همسر جداشده یا فوت شده بودند. بعد از ترخیص 78.8درصد زنده بودند و 21.2درصد جانشان را از دست دادند. 9.9درصد از این افراد بعد از ترخیص فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کردند.

از میان این افراد 37.4درصد پرفشاری خون داشتند و 40درصد از مسائل روحی- روانی بعد از ترخیص شکایت داشتند. از مجموع افراد مورد مطالعه 262نفر (23.4درصد) بازنشسته بودند. براساس پروتکل، از مجموع افراد ترخیص شده 230نفر (20.5درصد) ایزوله نشده و امکان ایزوله شدن نداشتند و 76.3درصد 2 هفته کامل در منزل مانده، ولی بقیه افراد (23.7درصد) یا به خاطر امرار معاش مجبور به بازگشت به کار (5.5درصد) شده و یا به دلیل حوصله نداشتن یا نبود امکانات لازم مجبور به خارج شدن از منزل شده اند. حتی 14.3درصد مبتلایان ترخیص شده، طی 2 هفته بعد از ترخیص، سفر های برون شهری داشته اند.

درخصوص به کارگیری تمهیدات پیشگیرانه در مقابل کرونا، طبق اظهار افراد مورد مطالعه، فقط 28.5درصد به طور مرتب از ماسک صورت و 3.2درصد از شیلد استفاده می کردند (17.9درصد هرگز یا به ندرت ماسک می زده اند)، ولی حدود 18درصد دست ها را به طور مرتب نمی شستند. حدود یک پنجم افراد مبتلا، مرتباً محیط خود را ضدعفونی می کردند و فقط 12.3درصد فاصله گذاری اجتماعی را قبل از ابتلا همواره یا بیشتر موارد رعایت می کرده اند.

تجربه حضور در میهمانی یا نشست جمعی در حدود نیمی از افراد (48.5درصد) طی 2 هفته قبل از ابتلا گزارش شده که همراه با تماس نزدیک با سایرین بوده است. درمجموع 62.2درصد هم سابقه صحبت کردن حداقل 5دقیقه با یک فرد در خارج از خانه و در فاصله کمتر از 1.5متر را اعلام کردند.

طبق خوداظهاری افراد مورد مطالعه، علت ابتلای آن ها به کووید-19 بیشتر مراکز بهداشتی-درمانی (298نفر معادل 26.8درصد)، خانواده و نزدیکان (158نفر معادل 14.1درصد)، اعضای فامیل/دوستان (58نفر معادل 5.2درصد)، فرزند / نوه (60 معادل 5.3درصد)، همسر (40 معادل 3.6درصد) محل کار (134 معادل 11.9درصد)، مراکز خرید (96 معادل 8.6درصد)، مسافرت (50 معادل 4.5درصد)، مراسم ترحیم (38معادل 3.4درصد)، مترو (28معادل 2.5درصد)، اتوبوس و تاکسی (24معادل 2.1درصد) ذکر شده است. از مجموع 37.1درصد هم اعلام کردند که بعد از ترخیص از طرف مراکز بهداشتی-درمانی با آن ها و 31.4درصد با خانواده آن ها حداقل یک بار تماس گرفته شده است.

آنالیز های اجرا شده از این افراد نشان می دهد، تنگی نفس، مشکل ریوی، سرفه، ضعف و خستگی و بی حالی، تب، تب و لرز، بدن درد (میالژی)، اختلال گوارشی و بی اشت هایی شایع ترین شکایت بالینی مبتلایان گزارش شده است که نشان دهنده الگویی نسبتا مشابه با علائمی است که در فاز اول طرح به دست آمده بود.

در ادامه، همچنین تعیین شد که مناطق 17، 12 و 6 به ترتیب بیشترین نسبت مبتلایان را به خود اختصاص داده اند، ولی این اندازه ها زمانی که با در نظر دریافت جمعیت هر منطقه و به ازای 100هزار نفر محاسبه می شود مناطق 4، 19 و 6 را به عنوان بیشترین میزان ابتلا نشان می دهند. از آنجا که موارد پیگیری شده فقط شامل ترخیص شدگان تست مثبت به دلیل کرونا در طول مدت مطالعه بود، موارد مرگ را در داخل بیمارستان در بر نمی گیرد و شامل مرگ های بعد از ترخیص در این گروه است که 12.8درصد بود.

در این مطالعه شایع ترین بیماری زمینه ای در جمعیت مورد مطالعه یعنی پرفشاری خون همراه با مصرف دارو گزارش شده است. مناطق 17، 6، 12 و 21 سهم بالاتری از افراد دارای بیماری های زمینه های را در میان مبتلایان نشان می دهد. این توزیع به نسبت جمعیت هر منطقه به ازای 100هزار نفر جمعیت در مناطق 19، 20 و 8 بالاتر است.

به طورکلی، میزان ابتلا به بیماری های زمینه ای در جمعیت مورد مطالعه ساکن تهران 8.66درصد است. در مورد افراد مبتلا به ویروس کرونای جدید دارای فشار خون مزمن، بالاترین سهم به مناطق 17، 12 و 21 تعلق داشت، ولی این میزان به ازای 100هزار نفر جمعیت متعلق به مناطق 15، 4 و 19 بوده است. به طورکلی میزان شیوع پرفشاری خون در مبتلایان 4.05 به ازای 100هزار نفر بوده است.

منبع: فرارو
انتشار: 27 آبان 1399 بروزرسانی: 27 آبان 1399 گردآورنده: ayrokh.ir شناسه مطلب: 1441

به "کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا چگونه تهران را فتح کرد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید